فراخوان انتخاب شده : فراخوان تربت جام دی ماه 1394       1397/03/29     
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
آگهی ثبت نام

زمان ثبت نام تا تاريخ 6 دي تمديد گرديد.

« بسمه تعالي »

 

آگهي جذب نيرو

 

شرکت آواي سلامت در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود درمشاغل پشتيباني درواحد هاي تحت پوشش دانشکده علوم پزشکي تربت جام طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي وتخصصي مصوب هيأت امناء به استناد مجوز شماره 3899/209/د مورخ 8/7/94معاون محترم توسعه مديريت ومنابع وزارت متبوع  به تعداد 11 نفر (اداري و مالي) و 7 نفر (حاشيه شهر) افراد واجدالشرايط را از طريق امتحان­ كتبي در حيطه­ هاي عمومي و تخصصي پس از طي كردن مراحل گزينش وبا درنظر گرفتن شر ايط مندرج ذيل بکارگيري نمايد.