1396/09/03     
لیست فراخوان ها
جهت مشاهده  آگهی فراخوان  - اخبار و اطلاعیه ها - اطلاعیه مصاحبه ها و آزمون  ، ابتدا فراخوان موردنظر را انتخاب نمایید .
عنوان خبر تاریخ خبر
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون رشته شغلی تحلیلگر سیستم (IT) 1396/08/20
اعلام نتایج نهایی فراخوان جذب نیروی شرکتی نظافتچی مردادماه 1396 1396/08/15
جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون رشته شغلی تحلیلگر سیستم (IT) از تاریخ 96/8/20 به همین سایت مراجعه نمایید. 1396/08/14
اعلام نتایج نهایی فراخوان جذب نیروی شرکتی در امور پشتیبانی مرداد ماه 1396 1396/08/01
اعلام نتایج نهایی فراخوان جذب نیروی شرکتی پذیرش و مدارک پزشکی، تجهیزات پزشکی و امور اجرائی بیمارستانها مردادماه 1396 1396/08/01
اعلام نتایج نهایی فراخوان جذب نیروی شرکتی پرستار مردادماه 1396 1396/07/12
اعلام نتایج مرحله اول رشته شغلی حسابدار - فراخوان جذب نیروی شرکتی مردادماه 1396 1396/06/30
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها بهمن 1395 1396/06/25
اعلام نتایج مرحله اول رشته شغلی متصدي اموردفتري - فراخوان جذب نیروی شرکتی مردادماه 1396 1396/06/12
اعلام نتایج مرحله اول رشته شغلی مسئول خدمات مالي (انباردار) - فراخوان جذب نیروی شرکتی مردادماه 1396 1396/06/09
اعلام نتایج مرحله اول رشته شغلی کارگزین - فراخوان جذب نیروی شرکتی مردادماه 1396 1396/06/06
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نگهبان آبان 1395 1396/06/01
اطلاعیه تکمیل ظرفیت برخی از رشته های شغلی فراخوان بکارگیری نیروی شرکتی تیر و بهمن ماه 95 (حاشیه شهر مشهد و شهرستانها)، لطفا کلیک نمائید . 1396/05/28
اعلام نتایج مرحله اول فراخوان جذب نیروی شرکتی پذیرش و مدارک پزشکی، تجهیزات پزشکی و امور اجرائی بیمارستانها مردادماه 1396 1396/05/26
اعلام نتایج مرحله اول فراخوان جذب نیروی شرکتی نظافتچی مردادماه 1396 1396/05/23
اعلام نتایج مرحله اول فراخوان جذب نیروی شرکتی پرستار مردادماه 1396 1396/05/21
اعلام نتایج مرحله اول فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها بهمن 1395 -
اعلام نتایج مرحله اول فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها تیرماه 1395 -
کدعنوان فراخوانتاریخ اتمام ثبت ناموضعیت ثبت نام
88فراخوان جذب نیروی شرکتی پرستار مردادماه 13961396/05/17اتمام ثبت نام
89فراخوان جذب نیروی شرکتی نظافتچی مردادماه 13961396/05/17اتمام ثبت نام
90فراخوان جذب نیروی شرکتی در امور پشتیبانی و IT مرداد ماه 13961396/05/17اتمام ثبت نام
91فراخوان جذب نیروی شرکتی پذیرش و مدارک پزشکی، تجهیزات پزشکی و امور اجرائی بیمارستانها مردادماه 13961396/05/17اتمام ثبت نام
86فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها بهمن 13951395/11/26اتمام ثبت نام
83فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نگهبان آبان 13951395/08/11اتمام ثبت نام
82فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی مهر 13951395/07/19اتمام ثبت نام
80فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها تیرماه 13951395/04/26اتمام ثبت نام
79فراخوان بکارگیری نیروی فوریتهای پزشکی خرداد 13951395/03/18اتمام ثبت نام
77فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی فروردین 13951395/01/31اتمام ثبت نام
75فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی شهرستان ها آذر 13941394/09/08اتمام ثبت نام
74فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها آبان 13941394/08/24اتمام ثبت نام
72فراخوان بکارگیری نيروي بهداشتي و درماني جهت شهرستانها تیرماه 13941394/05/01اتمام ثبت نام
71فراخوان نظافتچی تیرماه 13941394/04/22اتمام ثبت نام
66فراخوان اورژانس 115 اردیبهشت 941394/02/22اتمام ثبت نام
58فراخوان حاشیه شهر فاز2 بهمن 13931393/11/20اتمام ثبت نام
55فراخوان حاشیه شهر فاز1 آبان 13931393/08/18اتمام ثبت نام