با توجه به بازه زمانی امکان انجام عملیات وجود ندارد.