1396/05/06     
لیست فراخوان ها
جهت مشاهده  آگهی فراخوان  - اخبار و اطلاعیه ها - اطلاعیه مصاحبه ها و آزمون  ، ابتدا فراخوان موردنظر را انتخاب نمایید .
عنوان خبر تاریخ خبر
قابل توجه شرکت کنندگان فراخوان بکارگیری نیروی شرکتی نگهبان آبان ماه 95 جهت اطلاع از زمان و مکان تشکیل پرونده تکمیل ظرفیت فراخوان فوق کلیک نمائید. 1396/04/08
اعلام نتایج تکمیل ظرفیت فراخوان های نیروی شرکتی نظافتچی آذر94 و فروردین 95 1396/04/07
اعلام نتایج نهایی فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها بهمن 1395 1396/03/17
اعلام نتایج مرحله اول فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها بهمن 1395 1396/01/31
قابل توجه شرکت کنندگان فراخوانهای بکارگیری نیروی شرکتی نظافتچی فروردین ماه 95 و آذر ماه 94 جهت اطلاع از زمان و مکان تشکیل پرونده کلیک نمائید. 1396/01/21
به اطلاع شرکت کنندگاني که اسامي آنان در ليست تشکيل پرونده مورخ 25/12/95 نمي باشد، مي رساند: شغل محلهايي که تعداد شرکت کنندگان آن بيشتر از تعداد مورد نياز مي باشد دعوت به مصاحبه و تشکيل پرونده، پس از اعلام نتايج صورت مي گيرد و زمان آن متعاقباً از طريق همين سامانه اعلام خواهد شد. 1395/12/25
قابل توجه شرکت کنندگان فراخوان بکارگیری نیروی شرکتی حاشیه شهر مشهد و شهرستانهای بهمن ماه 95 1395/12/23
قابل توجه شرکت کنندگان فراخوان بکارگیری نیروی شرکتی فروردین ماه 95 1395/12/11
اعلام نتایج نهایی فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نگهبان آبان 1395 1395/08/25
اعلام نتایج نهایی فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی مهر 1395 1395/08/19
اعلام نتایج مرحله اول فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نگهبان آبان 1395 1395/08/15
اعلام نتایج نهایی فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی فروردین 1395 1395/07/14
اعلام نتایج نهایی فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها تیرماه 1395 1395/06/11
اعلام نتایج فرخوان بکارگیری نیروی فوریتهای پزشکی خرداد 1395 1395/04/21
کدعنوان فراخوانتاریخ اتمام ثبت ناموضعیت ثبت نام
86فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها بهمن 13951395/11/26اتمام ثبت نام
83فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نگهبان آبان 13951395/08/11اتمام ثبت نام
82فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی مهر 13951395/07/19اتمام ثبت نام
80فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها تیرماه 13951395/04/26اتمام ثبت نام
79فراخوان بکارگیری نیروی فوریتهای پزشکی خرداد 13951395/03/18اتمام ثبت نام
77فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی فروردین 13951395/01/31اتمام ثبت نام
75فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی نظافتچی شهرستان ها آذر 13941394/09/08اتمام ثبت نام
74فراخوان مراکز بهداشتی و درمانی حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها آبان 13941394/08/24اتمام ثبت نام
72فراخوان بکارگیری نيروي بهداشتي و درماني جهت شهرستانها تیرماه 13941394/05/01اتمام ثبت نام
71فراخوان نظافتچی تیرماه 13941394/04/22اتمام ثبت نام
66فراخوان اورژانس 115 اردیبهشت 941394/02/22اتمام ثبت نام
58فراخوان حاشیه شهر فاز2 بهمن 13931393/11/20اتمام ثبت نام
55فراخوان حاشیه شهر فاز1 آبان 13931393/08/18اتمام ثبت نام